Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.631 văn bản: Doanh nghiệp
5501

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam

Ban hành: 13/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5502

Nghị định 39-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 27/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5503

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Ban hành: 24/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5504

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5505

Thông tư 13/TM-CSTTTM của Bộ Thương mại hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 21/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5506

Thông tư 41 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời thi hành Quyết định số 763/TTg ngày 19-12-1994 của Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5507

Quyết định 330/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5508

Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5509

Quyết định 311/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5510

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5511

Quyết định 252/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5512

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5513

Quyết định 254TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5514

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5515

Quyết định 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5516

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5517

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5518

Thông tư 36-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
5519

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5520

Quyết định 71/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi