Danh sách Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

1

Luật Thú y của Quốc hội, số 79/2015/QH13

79/2015/QH13

BH: 19/06/2015
HL: 01/07/2016

2

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13

80/2015/QH13

BH: 22/06/2015
HL: 01/07/2016

3

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13

82/2015/QH13

BH: 25/06/2015
HL: 01/07/2016

4

Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13

84/2015/QH13

BH: 25/06/2015
HL: 01/07/2016

5

Luật An toàn thông tin mạng của Quốc hội, số 86/2015/QH13

86/2015/QH13

BH: 19/11/2015
HL: 01/07/2016

6

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, số 87/2015/QH13

87/2015/QH13

BH: 20/11/2015
HL: 01/07/2016

7

Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13

89/2015/QH13

BH: 23/11/2015
HL: 01/07/2016

8

Luật Khí tượng thủy văn của Quốc hội, số 90/2015/QH13

90/2015/QH13

BH: 23/11/2015
HL: 01/07/2016

9

Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13

92/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL: 01/07/2016

10

Luật Tố tụng hành chính của Quốc hội, số 93/2015/QH13

93/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL: 01/07/2016

11

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

94/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL: 01/07/2016

12

Luật Trưng cầu ý dân của Quốc hội, số 96/2015/QH13

96/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL: 01/07/2016

13

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

98/2015/QH13

BH: 26/11/2015
HL: 01/07/2016

14

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Quốc hội, số 99/2015/QH13

99/2015/QH13

BH: 26/11/2015
HL: 01/07/2016

15

Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13

100/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL: 01/07/2016

16

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13

101/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL: 01/07/2016

17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13

106/2016/QH13

BH: 06/04/2016
HL: 01/07/2016

18

Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13

108/2016/QH13

BH: 09/04/2016
HL: 01/07/2016