Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.391 văn bản: Đầu tư
1261

Quyết định 131/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1262

Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
1263

Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
1264

Quyết định 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
1265

Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
1266

Nghị định 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Ban hành: 03/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
1267

Thông tư 97/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2008
1268

Quyết định 90/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1269

Quyết định 55/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
1270

Quyết định 54/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2008
1271

Nghị định 44/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 09/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2008
1272

Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
1273

Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
1274

Quyết định 03/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Ban hành: 01/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
1275

Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
1276

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
1277

Thông tư 02/2007/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2007
1278

Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1279

Thông tư 04/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
1280

Quyết định 236/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
Vui lòng đợi