Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.386 văn bản: Đầu tư
1281

Quyết định 1764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn đầu tư dự án Nhà thi đấu thể dục thể thao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
1282

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư Dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
1283

Quyết định 1394/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Ngãi

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2009
1284

Quyết định 2472/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành Đường bộ giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
1285

Quyết định 1086/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
1286

Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
1287

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư "Nâng cao an toàn bến khách ngang sông"

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
1288

Quyết định 685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
1289

Quyết định 662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
1290

Quyết định 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
1291

Quyết định 399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
1292

Quyết định 387/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt bổ sung Đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
1293

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Cu-Ba về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
1294

Thông tư 03/2008/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
1295

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
1296

Quyết định 245/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam

Ban hành: 29/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2008
1297

Quyết định 99/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 05/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
1298

Thông tư 133/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
1299

Quyết định 37/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2007
1300

Quyết định 05/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
Vui lòng đợi