Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 59 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 14/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
04

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
05

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
06

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất sử dụng đất, thu hồi đất

Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
07

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
10

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xác thực: 23/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
17

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
20

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
Vui lòng đợi