Văn bản Hợp nhất về Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 87 văn bản: Đất đai-Nhà ở
03

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04
09

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
16
17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18
19

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về