Văn bản Hợp nhất về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 56 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
22

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
23

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
24

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
25

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
26

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Xác thực: 11/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
27

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
28

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
29

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 12/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
30

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đất đai

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
31

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 25/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
32

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 25/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
33

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 15/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
34

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 15/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
35

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Xác thực: 15/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi