Văn bản Hợp nhất về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 56 văn bản: Đất đai-Nhà ở
41

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Xác thực: 10/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Xác thực: 01/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Xác thực: 25/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Xác thực: 29/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Xác thực: 29/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 29/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
48

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Xác thực: 27/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long

Xác thực: 21/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Xác thực: 21/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đất đai

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động cấp giấy phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Xác thực: 09/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi