Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.048 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5101

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

5102

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy định về việc cho thuê và quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

5103

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5104

Quyết định 4640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh điểm a) khoản 1 Điều 2 Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 26/04/2014 về việc duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Cầu Giấy

5105
5106

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

5107
5108
5109

Quyết định 4464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

5110

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

5111

Quyết định 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5112

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5113

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

5114
5115

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

5116
5117

Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

5118

Quyết định 3984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5119

Quyết định 3984/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5120

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La