Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.048 văn bản: Đất đai-Nhà ở
5081
5082

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

5083

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

5084

Quyết định 3162/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

5085

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

5086
5087

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

5088

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Long An

5089
5090

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

5091

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

5092

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5093

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

5094

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

5095

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5096
5097

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

5098

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

5099

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5100

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ