Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.097 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4021

Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4022

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019)

4023

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

4024

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

4025

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

4026
4027

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4028

Quyết định 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015 - 2019

4029

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4030

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bản tỉnh 5 năm (2015-2019)

4031

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

4032

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020

4033

Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01/01/2015

4034

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

4035

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

4036

Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2019

4037

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

4038
4039

Quyết định 552/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

4040

Quyết định 94/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh