Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.426 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6101

Chỉ thị 16/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai luật đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
6102

Quyết định 90/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6103

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004

Ban hành: 07/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
6104

Quyết định 32/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
6105

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
6106

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2004
6107

Quyết định 66/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch bồi thường, giải phòng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án khu đô thị mới Thủ Thiếm

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
6108

Quyết định 68/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ, được ban hành kèm theo quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
6109

Thông tư 20/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2004
6110

Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
6111

Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2010
6112

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
6113

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
6114

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 12/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
6115

Chỉ thị 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 09/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
6116

Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo thu thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 04/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
6117

Quyết định 04/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyề sử dụng đất tịa xã Liên Hà - huyện Đông Anh - Hà Nội - tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6118

Công văn 196/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 10/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
6119

Quyết định 03/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung khoản 2 điều 8 quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/06/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng và mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
6120

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
Vui lòng đợi