Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 935 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
02

Nghị quyết 143/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
03

Quyết định 1487/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
04

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
05

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
06

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
07

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
08

Quyết định 1003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
09

Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
10

Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
11

Thông tư 03/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
12

Quyết định 70/2000/QĐ-ĐC của Tổng cục Địa chính về việc ban hành Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
13

Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
14

Nghị định 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khu giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
15

Nghị định 11-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
16

Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
17

Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước năm 1994

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
18

Quyết định 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
19

Nghị định 87-CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
20

Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
Vui lòng đợi