Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 369 văn bản: Cơ cấu tổ chức
321

Công văn 6962/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
322

Công văn 6737/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường cao đẳng nghề LILAMA2

Ban hành: 14/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2013
323

Thông báo 243/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
324

Công văn 5413/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các Bộ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012

Ban hành: 23/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
325

Công văn 4923/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia thành viên Ban thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 04/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2012
326

Công văn 329/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 14/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2012
327

Công văn 413/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 07/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
328

Công văn 1042/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự Viện Thú y

Ban hành: 29/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2012
329

Công văn 1843/BHXH-TCCB của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2012
330

Công văn 4032/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thành lập bộ phận quản lý và kiện toàn văn kiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2011
331

Công văn 3798/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến kinh doanh than

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
332

Công văn 71/CP-TCCV của Chính phủ về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
333

Công văn 2738/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
334

Công văn 1348/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nhà nước

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
335

Công văn 2512/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
336

Công văn 5468/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí, bổ sung trụ sở làm việc

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
337

Công văn 4553/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc bàn giao trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
338

Thông báo 44/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 16/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
339

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông

Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2007
340

Thông báo 391/TB-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Thuỷ sản

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
Vui lòng đợi