Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 369 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
22

Công văn 85/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
23

Công văn 26/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
24

Công văn 13796/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quản lý Châu Âu tại Việt Nam

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
25

Công văn 1986/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
26

Công văn 13452/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
27

Công văn 13307/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
28

Thông báo 932/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
29

Kế hoạch 07-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
30

Công văn 11346/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
31

Công văn 11187/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
32

Công văn 11204/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thẩm định 03 đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
33

Công văn 11050/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
34

Thông báo 472/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình quản lý và tổ chức hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
35

Công văn 9249/BCT-VP của Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
36

Công văn 7358/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực đặc thù

Ban hành: 14/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2017
37

Thông báo 290/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Đề án thành lập cơ quan thường trú khu vực của Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại Ốt-xtrây-lia

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
38

Công văn 6731/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
39

Công văn 436/BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 24/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
40

Công văn 4797/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc kiêm nhiệm chức danh

Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
Vui lòng đợi