Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 369 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Thông báo 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
02

Công văn 4515/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
03

Công văn 2890/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
04

Công văn 4791/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
05

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
06

Công văn 2027/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Ban hành: 14/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
07

Công văn 1983/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
08

Công văn 258/TTg-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2019
09

Công văn 1609/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
10

Công văn 11961/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
11

Công văn 11580/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
12

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
13

Công văn 9878/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
14

Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
15

Công văn 7002/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
16

Kế hoạch 813/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
17

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
18

Thông báo 181/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
19

Công văn 290/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
20

Công văn 1418/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
Vui lòng đợi