Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2301

Quyết định 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
2302

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
2303

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
2304

Quyết định 1725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2305

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2306

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
2307

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
2308

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2309

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 25/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2310

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 25/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2311

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
2312

Quyết định 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2313

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2314

Quyết định 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2315

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2316

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
2317

Quyết định 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
2318

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
2319

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố

Ban hành: 04/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
2320

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
Vui lòng đợi