Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 1.722 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
22

Quyết định 3227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
23

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
24

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
25

Quyết định 4890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2017 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
26

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
27

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
28

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
29

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
30

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
31

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
32

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
33

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
34

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
35

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 05/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
36

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
37

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
38

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
39

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
40

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi