Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.884 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2321

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
2322

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
2323

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
2324

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
2325

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2012
2326

Quyết định 1357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định phê duyệt Điều lệ của hội hoạt động trong phạm vi quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2012
2327

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2012
2328

Quyết định 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
2329

Quyết định 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
2330

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2331

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ban hành: 01/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
2332

Quyết định 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn lại Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Ban hành: 22/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2012
2333

Quyết định 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
2334

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 08/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2335

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị

Ban hành: 04/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
2336

Quyết định 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Thanh tra xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 03/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2012
2337

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
2338

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ban hành: 02/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
2339

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/05/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2340

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
Vui lòng đợi