Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2281

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2008
2282

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2283

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
2284

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2285

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
2286

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (mới) các văn bản Quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách do UBND Thành phố Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành trước ngày 01/08/2008

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
2287

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
2288

Quyết định 129/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 01/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
2289

Quyết định 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
2290

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
2291

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
2292

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
2293

Quyết định 125/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
2294

Quyết định 124/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2295

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
2296

Quyết định 122/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2297

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
2298

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
2299

Quyết định 1509/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công Thương Ninh Bình

Ban hành: 12/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2300

Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
Vui lòng đợi