Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.092 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2241

Quyết định 2953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

2242

Quyết định 2950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2243

Quyết định 2954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

2244

Quyết định 2952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

2245

Quyết định 2951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

2246
2247
2248

Quyết định 2737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội

2249

Quyết định 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

2250

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

2251
2252

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành tỉnh

2253

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố

2254

Quyết định 2400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm 2018-2019

2255

Quyết định 2399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2018

2256

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp

2257

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ.UB ngày 06/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp

2258

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

2259

Quyết định 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018

2260

Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố