Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2241

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2242

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
2243

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
2244

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2245

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa hoạc và Công nghệ thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2246

Quyết định 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
2247

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
2248

Quyết định 266/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2249

Quyết định 141/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2250

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2251

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
2252

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
2253

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2254

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
2255

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
2256

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
2257

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
2258

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
2259

Quyết định 298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2260

Quyết định 1818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
Vui lòng đợi