Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.209 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2041

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
2042

Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2043

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2044

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
2045

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
2046

Quyết định 1892/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2047

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2048

Quyết định 2361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
2049

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
2050

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2051

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
2052

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
2053

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2054

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa hoạc và Công nghệ thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2055

Quyết định 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
2056

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
2057

Quyết định 266/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2058

Quyết định 141/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2059

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2060

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
Vui lòng đợi