Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.274 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2021

Quyết định 1886/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giảm biên chế

Ban hành: 30/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
2022

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2023

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
2024

Quyết định 889/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
2025

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
2026

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
2027

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2028

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
2029

Quyết định 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2030

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2031

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2032

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Vĩnh Phúc thành Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2033

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2034

Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
2035

Quyết định 756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2036

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
2037

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
2038

Quyết định 1524/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác xã hội hoá của Thành phố đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và dịch vụ đô thị

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
2039

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
2040

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
Vui lòng đợi