Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.335 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2001

Quyết định 5852/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
2002

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 09/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2003

Quyết định 2635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
2004

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2005

Quyết định 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2006

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
2007

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
2008

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
2009

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
2010

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
2011

Quyết định 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Ban hành: 17/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
2012

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2013

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2014

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2015

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
2016

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2017

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
2018

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
2019

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2020

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
Vui lòng đợi