Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 1.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
41

Quyết định 2094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
42

Quyết định 2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
43

Quyết định 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
44

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
45

Quyêt định 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
46

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
47

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Ban hành: 15/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
48

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
49

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
50

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
51

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
52

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
53

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
54

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
55

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
56

Quyết định 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
57

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
58

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
59

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
60

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
Vui lòng đợi