Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.129 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 2672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn" tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Quyết định 3338/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
04

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
06

Quyết định 3697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Quyết định 2617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
09

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
10

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
11

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
12

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
13

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
14

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
15

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
16

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
17

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
18

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
19

Kế hoạch 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
20

Quyết định 3551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
Vui lòng đợi