Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 432 văn bản: Chứng khoán
41

Quyết định 72/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
42

Quyết định 1205/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
43

Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
44

Quyết định 2497/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
45

Quyết định 2399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
46

Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
47

Quyết định 2396/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
48

Công văn 12117/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
49

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
50

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
51

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
52

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
53

Quyết định 197/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
54

Quyết định 198/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
55

Quyết định 199/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
56

Quyết định 196/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
57

Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
58

Công văn 2949/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
59

Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
60

Công văn 6190/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
Vui lòng đợi