Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 286 văn bản: Chứng khoán
41

Thông tư 241/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
42

Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
43

Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
44

Quyết định 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
45

Quyết định 578/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
46

Thông tư 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
47

Quyết định 2882/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
48

Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
49

Quyết định 543/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
50

Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2013
51

Quyết định 1828/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
52

Quyết định 1738/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
53

Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
54

Thông tư 29/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
55

Quyết định 106/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của Công ty chứng khoán

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
56

Quyết định 2858/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Khoản 1 Mục III Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
57

Quyết định 86/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
58

Quyết định 63/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Quỹ Đầu tư chứng khoán

Ban hành: 14/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
59

Quyết định 244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 20/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
60

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
Vui lòng đợi