Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
61

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
62

Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
63

Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
64

Quyết định 578/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
65

Thông tư 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
66

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

Xác thực: 25/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
67

Quyết định 2882/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
68

Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
69

Quyết định 543/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
70

Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2013
71

Quyết định 1828/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
72

Quyết định 1738/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
73

Thông tư 29/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
74

Quyết định 106/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của Công ty chứng khoán

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
75

Công văn 2649/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán

Ban hành: 24/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
76

Công văn 759/UBCK-PTTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài cho giao dịch chứng khoán

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2008
77

Công văn 617/UBCK-GS của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán

Ban hành: 14/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2008
78

Công văn 933/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 28/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2008
79

Quyết định 86/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
80

Quyết định 244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 20/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
Vui lòng đợi