Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 503 văn bản: Chứng khoán
01

Công văn 23831/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
02

Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về
03

Quyết định 26/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chứng khoán Tải về
04

Công văn 53415/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
05

Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về
06

Quyết định 1914/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về
07

Quyết định 115/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
08

Quyết định 110/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
09

Quyết định 109/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
10

Quyết định 84/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
11

Quyết định 61/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
12

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Chứng khoán Tải về
13

Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
14

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về
15

Quyết định 40/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
16

Quyết định 17/QĐ-HĐTV của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
17

Quyết định 06/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Lĩnh vực: Chứng khoán, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 20/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc sửa đổi Phụ lục của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
19

Thông tư 6/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
20

Quyết định 01/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chứng khoán Tải về