Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.581 văn bản: Chính sách
21

Quyết định 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
22

Kế hoạch 1327/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
23

Quyết định 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
24

Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
25

Công văn 2219/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
26

Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
27

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
28

Quyết định 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2022
29

Quyết định 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
30

Kế hoạch 1270/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc truyền thông chủ đề và chương trình công tác năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
31

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
32

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
33

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
34

Quyết định 1362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
35

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Quyết định 3794/2001/QĐ-UBND ngày 21/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích các dự án đầu tư cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
36

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
37

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
38

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
39

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
40

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
Vui lòng đợi