Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.571 văn bản: Chính sách
41

Kế hoạch 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
42

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
43

Quyết định 762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
44

Quyết định 654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
45

Quyết định 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
46

Quyết định 1212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu" do tổ chức ActionAid quốc tế Việt Nam tài trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
47

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quổc hội và sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
48

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
49

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
50

Quyết định 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
51

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
52

Kế hoạch 113/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
53

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
54

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
55

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 02/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
56

​Kế hoạch 609/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
57

Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
58

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
59

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
60

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
Vui lòng đợi