Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
15121

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

15122
15123

Quyết định 201/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010

15124

Quyết định 197/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010

15125

Công văn 5218/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

15126

Quyết định 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

15127

Nghị quyết 54/2001/QH10 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2002

15128

Nghị quyết 55/2001/QH10 của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2001-2005

15129

Nghị quyết 52/2001/QH10 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002

15130
15131

Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

15132

Thông tư 09/2001/TT-LT của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với hội thẩm toà án nhân dân các cấp

15133

Công văn 5109/TCT/CS của Tổng cụa Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

15134

Chỉ thị 09/2001/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản

15135

Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

15136

Quyết định 191/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

15137

Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc cho phép cửa khẩu Loóng Sập và Cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La được áp dụng Chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

15138

Quyết định 186/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về phát triển kinh tế xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miễn núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005

15139

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

15140

Chỉ thị 29/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí