Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.978 văn bản: Chính sách
12581

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

12582

Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí Chương trình 135 giai đoạn II

12583

Công văn 2240/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án hình thành tập đoàn kinh tế

12584

Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở

12585

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các biện pháp kiềm chế lạm phát

12586

Công 2129/VPCP-KTTH văn của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

12587

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

12588

Công văn 493/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ địa phương thực hiện một số dự án cấp bách

12589

Hiệp định về Quan hệ Đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản

12590

Quyết định 06/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

12591

Quyết định 46/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020

12592

Nghị quyết 08/2008/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008

12593

Công văn 1008/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương trong công ty nhà nước

12594

Công văn 481/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và bảo đảm cân đối, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu

12595

Công văn 2049/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

12596

Công văn 993/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ ăn giữa ca

12597

Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 - 2012

12598

Công văn 1963/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các công ty thành viên

12599

Công văn 3532/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn dự toán chi Bảo hiểm xã hội, chi Bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008

12600

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật đầu tư công