Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.516 văn bản: Chính sách
6121

Công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
6122

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2008
6123

Công văn 2568/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế

Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
6124

Công văn 8536/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính khấu trừ khoản phụ cấp đi biển

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
6125

Công văn 4153/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ban hành: 24/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2008
6126

Công văn 956/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan

Ban hành: 24/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
6127

Quyết định 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012"

Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
6128

Quyết định 08/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6129

Công văn 1521/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6130

Quyết định 07/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6131

Công văn 1466/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
6132

Quyết định 17/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2008
6133

Công văn 1347/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
6134

Chỉ thị 14/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - thương mại

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
6135

Công văn 4514/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2008

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
6136

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các biện pháp kiềm chế lạm phát

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
6137

Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
6138

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2008
6139

Công văn 573/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
6140

Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008

Ban hành: 19/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2008
Vui lòng đợi