Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 431 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
401

Quyết định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
402

Quyết định 2899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
403

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
404

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định ngành đào tạo đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
405

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
406

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp Iương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 06/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
407

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
408

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp Iương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
409

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
410

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
411

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
412

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
413

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
414

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
415

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
416

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 07/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
417

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Ban hành: 25/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
418

Quyết định 39/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố

Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
419

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
420

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
Vui lòng đợi