Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 710 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
22

Quyết định 5/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 177/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
23

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
24

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
25

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
26

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
27

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
28

Công văn 718/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
29

Hướng dẫn 581/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đánh giá và phân loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
30

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
31

Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đọan 2022 - 2026

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
32

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
33

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
34

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
35

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
36

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
37

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, ngành đào tạo và tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
38

Quyết định 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển tại Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
39

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thôi việc theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
40

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
Vui lòng đợi