Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 452 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
421

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
422

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Sơn Tây Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Sơn Tây

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
423

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh, Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
424

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông, Thanh tra xây dựng xã, phường thuộc thành phố Hà Đông

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
425

Quyết định 1886/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giảm biên chế

Ban hành: 30/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
426

Quyết định 890/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
427

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
428

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
429

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
430

Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
431

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm công tác khuyến nông cơ sở

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
432

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
433

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
434

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
435

Quyết định 2573/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài về việc riêng

Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2008
436

Quyết định 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài làm việc riêng

Ban hành: 17/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2013
437

Quyết định 1865/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của thành phố giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
438

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế giảng viên kiêm chức

Ban hành: 22/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
439

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
440

Quyết định 3021/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2010
Vui lòng đợi