Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 710 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
41

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số,vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
42

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
43

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
44

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
45

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
46

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
47

Quyết định 219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
48

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
49

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
50

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
51

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
52

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
53

Quyết định 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp ở một số vị trí việc làm thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
54

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
55

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
56

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
57

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
58

Quyết định 80/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 79/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
59

Kế hoạch 305/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
60

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
Vui lòng đợi