Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.739 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2561

Quyết định 5023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
2562

Quyết định 127/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
2563

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
2564

Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
2565

Thông tư 07/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2566

Quyết định 1049/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước cề việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
2567

Quyết định 29/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
2568

Quyết định 2534/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tài

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2008
2569

Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
2570

Công văn 5162/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
2571

Quyết định 01/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
2572

Quyết định 61/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2573

Quyết định 20/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
2574

Công văn 2567/LĐBTXH-LĐTL của Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội về việc xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2575

Thông tư liên tịch 69/2008/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia

Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
2576

Công văn 2547/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương đối với viên chức quản lý công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải

Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
2577

Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện

Ban hành: 22/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
2578

Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm nghề

Ban hành: 18/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2008
2579

Công văn 1176/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ban hành: 18/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2008
2580

Quyết định 101/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009 - 2013

Ban hành: 18/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
Vui lòng đợi