Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.212 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 1126/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

02

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý giai đoạn 2023-2030

03

Quyết định 1128/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

04
05
06

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07
08

Thông tư 06/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

09

Thông tư 07/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

10

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023

11

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

12

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

13

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030

14

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

15

Công văn 191/TCCB-ĐTBD của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

16

Quyết định 1587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức hành chính, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội năm 2023

17

Quyết định 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Giám sát xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2023

18

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác Thành phố Hà Nội năm 2023

20

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư