Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.598 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2381

Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
2382

Quyết định 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
2383

Nghị định 01/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu

Ban hành: 02/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2384

Quyết định 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2385

Công văn 3928/BNV-CCHC về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30 do Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2386

Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
2387

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
2388

Báo cáo 1269/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2008
2389

Thông tư liên tịch 123/2008/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an

Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
2390

Quyết định 169/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
2391

Quyết định 2827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
2392

Quyết định 54/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
2393

Quyết định 3705/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
2394

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2395

Quyết định 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 01/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2008
2396

Quyết định 05/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2008
2397

Quyết định 3565/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2008
2398

Quyết định 148/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ban hành: 20/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2399

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2400

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
Vui lòng đợi