Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.477 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2361

Quyết định 47/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2004/QĐ-BNN ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tạm thời Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
2362

Công văn 1637/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
2363

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 13/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
2364

Chỉ thị 595/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 12/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
2365

Công văn 751/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với công nhân, nhân viên xây dựng công trình thuỷ điện

Ban hành: 12/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2366

Công văn 717/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chính sách đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2367

Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
2368

Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2369

Thông tư 02/2008/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
2370

Thông báo 1376/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc quy định về bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2371

Thông tư 02/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2008
2372

Công văn 506/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2008 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2373

Công văn 392/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương cho những ngày nghỉ phép

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2374

Quyết định 370/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
2375

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế giảng viên kiêm chức

Ban hành: 22/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
2376

Thông tư 01/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty nhà nước

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2008
2377

Quyết định 33/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội

Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
2378

Quyết định 2489/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức hải quan

Ban hành: 24/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2013
2379

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
2380

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
Vui lòng đợi