Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.142 văn bản: Bảo hiểm
1921

Công văn 4101/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính phụ cấp thâm niên cơ yếu

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1922

Quyết định 132/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
1923

Công văn 4073/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2009
1924

Công văn 3172/BHXH-PTHU của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình cấp mã số quản lý thu bảo hiểm y tế đối với người lao động là người nước ngoài

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2009
1925

Công văn 9490/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2009
1926

Công văn 4002/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
1927

Công văn 7341/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2009
1928

Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 16/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
1929

Công văn 3686/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
1930

Công văn 3668/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 5 năm 2011 - 2015

Ban hành: 13/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
1931

Công văn 3847/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định nhu cầu, nguồn thực đóng góp Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2009
1932

Công văn 3784/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
1933

Công văn 6854/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư từ vay quỹ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
1934

Công văn 3676/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1935

Thông báo 260a/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
1936

Công văn 2090/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đăng ký quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
1937

Công điện 1801/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
1938

Công văn 6644/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
1939

Quyết định 102/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điểm 1, Điều 1 Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1940

Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
Vui lòng đợi