Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.132 văn bản: Bảo hiểm
21

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
22

Công văn 10286/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
23

Quyết định 489/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
24

Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
25

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
26

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
27

Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
28

Công văn 695/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
29

Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
30

Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai quyết toán tài chính năm 2020

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
31

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
32

Quy chế 249/QC-KTNN-BHXHVN của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế 1339/QCKTNN-BHXH ngày 01/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
33

Công văn 3725/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
34

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
35

Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
36

Công văn 651/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
37

Công văn 931/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
38

Thông tư 14/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
39

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
40

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
Vui lòng đợi