Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 597 văn bản: Bảo hiểm
581

Quyết định 4520/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 22/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2016
582

Quyết định 1055/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2016
583

Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
584

Quyết định 868/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
585

Quyết định 472/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
586

Quyết định 324/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0

Ban hành: 02/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
587

Quyết định 148/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2016
588

Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 20/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
589

Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
590

Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
591

Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/09/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Ban hành: 09/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2011
592

Thông tư 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
593

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 61/2010/QH12

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
594

Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Ban hành: 08/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
595

Thông tư 24/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
596

Thông tư 103/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
597

Quyết định 988/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2016
Vui lòng đợi