Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 597 văn bản: Bảo hiểm
41

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 42/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
42

Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 10/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
43

Quyết định 618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"

Ban hành: 30/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2019
44

Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
45

Quyết định 471/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
46

Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
47

Quyết định 454/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
48

Quyết định 357/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021

Ban hành: 02/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
49

Quyết định 565/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
50

Quyết định 346/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
51

Quyết định 390/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
52

Quyết định 384/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Ban hành: 19/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
53

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
54

Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
55

Quyết định 72/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
56

Thông tư 01/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
57

Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
58

Quyết định 2665/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
59

Quyết định 2596/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
60

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
Vui lòng đợi