Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.925 văn bản: Bảo hiểm
41

Công văn 7404/BYT-BH của Bộ Y tế về việc bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
42

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
43

Công văn 7312/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
44

Công văn 4166/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
45

Quyết định 2418/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã Việt Nam

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
46

Công văn 4055/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
47

Quyết định 2249/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
48

Chỉ thị 25/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
49

Công văn 662/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
50

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chính sách người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
51

Công văn 3932/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
52

Công văn 5755/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
53

​Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
54

Công văn 3900/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
55

Thông tư 143/2020/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
56

Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
57

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
58

Quyết định 1686/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
59

Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
60

Công văn 6611/BYT-BH của Bộ Y tế về việc chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
Vui lòng đợi