Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.228 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
02

Quyết định 2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
03

Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
04

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
05

Công văn 2613/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
06

Công văn 2588/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
07

Quyết định 2358/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
08

Quyết định 2355/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
09

Quyết định 1927/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
10

Quyết định 2356/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
11

Công văn 2482/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
12

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
13

Quyết định 2268/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
14

Công văn 43570/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
15

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
16

Thông báo 1146/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
17

Quyết định 2256/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính - Kế toán

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
18

Công văn 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
19

Hướng dẫn liên tịch 4791/HDLS/BHXH-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
20

Quyết định 2234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
Vui lòng đợi