Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.977 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 2311/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
02

Công văn 2480/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
03

Công văn 2274/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
04

Công văn 2834/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

Công văn 5877/BYT-BH của Bộ Y tế về việc kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
06

Chỉ thị 2165/CT-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
07

Công văn 5863/BYT-BH của Bộ Y tế về việc kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
08

Quyết định 719/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
09

Công văn 250/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nhu cầu thuốc ARV bảo hiểm y tế năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
10

Công văn 453/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
11

Chỉ thị 07/CT-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
12

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
13

Công văn 10660/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
14

Công văn 2665/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ tại Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
15

Quyết định 688/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
16

Quyết định 681/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
17

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
18

Công văn 5403/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
19

Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
20

Công văn 2525/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo Công văn 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
Vui lòng đợi