Tất cả
 • Tất cả
 • 2015 - 2019
 • 2020 - 2024
 • 2025 - 2029
 • 2030 - 2034
 • 2035 - 2039
Tất cả
 • Tất cả
 • Hà Nội
Tất cả
Tất cả
Tất cả
 • Tất cả
 • Đất TM-DV đô thị
 • Đất SX-KD đô thị
 • Đất ở đô thị
 • Đất SX-KD
 • Đất TM-DV
 • Đất ở
Từ
 • Từ
 • Dưới 1 triệu
 • 1 triệu
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
-
Đến
 • Đến
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
 • Trên 50 triệu
Tìm thấy 1056 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại đất
721 Quận Tây Hồ Võ Chí Công Địa bàn quận Tây Hồ 25.891.000 13.981.000 11.392.000 10.098.000 - Đất TM-DV
722 Quận Tây Hồ Võ Chí Công Địa bàn quận Tây Hồ 21.363.000 12.160.000 10.024.000 8.915.000 - Đất SX-KD
723 Quận Tây Hồ Võ Chí Công Địa bàn quận Tây Hồ 41.760.000 22.550.000 18.374.000 16.286.000 - Đất ở đô thị
724 Quận Tây Hồ Vệ Hồ Đầu đường - Cuối đường 27.807.000 15.016.000 12.235.000 10.845.000 - Đất TM-DV
725 Quận Tây Hồ Vệ Hồ Đầu đường - Cuối đường 22.807.000 12.788.000 10.508.000 9.367.000 - Đất SX-KD
726 Quận Tây Hồ Vệ Hồ Đầu đường - Cuối đường 44.850.000 24.219.000 19.734.000 17.492.000 - Đất ở đô thị
727 Quận Tây Hồ Văn Cao Địa phận quận Tây Hồ 48.906.000 24.453.000 19.562.000 17.117.000 - Đất TM-DV
728 Quận Tây Hồ Văn Cao Địa phận quận Tây Hồ 36.974.000 16.946.000 13.863.000 11.565.000 - Đất SX-KD
729 Quận Tây Hồ Văn Cao Địa phận quận Tây Hồ 78.880.000 39.440.000 31.552.000 27.608.000 - Đất ở đô thị
730 Quận Tây Hồ Từ Hoa Đầu đường - Cuối đường 23.529.000 12.941.000 10.588.000 9.412.000 - Đất TM-DV
731 Quận Tây Hồ Từ Hoa Đầu đường - Cuối đường 19.549.000 11.240.000 9.327.000 8.309.000 - Đất SX-KD
732 Quận Tây Hồ Từ Hoa Đầu đường - Cuối đường 37.950.000 20.873.000 17.078.000 15.180.000 - Đất ở đô thị
733 Quận Tây Hồ Trịnh Công Sơn Đầu đường - Cuối đường 19.964.000 11.180.000 9.183.000 8.185.000 - Đất TM-DV
734 Quận Tây Hồ Trịnh Công Sơn Đầu đường - Cuối đường 16.291.000 9.775.000 8.227.000 7.412.000 - Đất SX-KD
735 Quận Tây Hồ Trịnh Công Sơn Đầu đường - Cuối đường 32.200.000 18.032.000 14.812.000 13.202.000 - Đất ở đô thị
736 Quận Tây Hồ Trích Sài Đầu đường - Cuối đường 27.807.000 15.016.000 12.235.000 10.845.000 - Đất TM-DV
737 Quận Tây Hồ Trích Sài Đầu đường - Cuối đường 22.807.000 12.788.000 10.508.000 9.367.000 - Đất SX-KD
738 Quận Tây Hồ Trích Sài Đầu đường - Cuối đường 44.850.000 24.219.000 19.734.000 17.492.000 - Đất ở đô thị
739 Quận Tây Hồ Tô Ngọc Vân Đầu đường - Cuối đường 24.955.000 13.476.000 10.980.000 9.732.000 - Đất TM-DV
740 Quận Tây Hồ Tô Ngọc Vân Đầu đường - Cuối đường 20.363.000 11.648.000 9.612.000 8.553.000 - Đất SX-KD
Chia sẻ: