Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 480 văn bản: An ninh quốc gia
41

Chỉ thị 15/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
42

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới

Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
43

Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông

Ban hành: 24/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2007
44

Chỉ thị 30/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế

Ban hành: 13/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
45

Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2007
46

Chỉ thị 24/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quốc phòng

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
47

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
48

Quyết định 57/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong ngành cơ yếu

Ban hành: 13/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
49

Thông tư 214/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ

Ban hành: 28/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2006
50

Quyết định 59/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tầu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
51

Thông tư 181/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

Ban hành: 17/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2005
52

Thông tư 97/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng

Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
53

Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
54

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
55

Thông tư liên tịch 46/2005/TTLT-BQP-BKHĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ

Ban hành: 20/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2005
56

Nghị định 44/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
57

Quyết định 10/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng

Ban hành: 01/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
58

Quyết định 20/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Ban hành: 24/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
59

Thông tư liên tịch 162/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân sách thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
60

Quyết định 144/2004/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định các khu vực cấm bay trong vùng trời nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 30/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
Vui lòng đợi