Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 497 văn bản: An ninh quốc gia
41

Thông tư 15/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 11/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
42

Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
43

Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
44

Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
45

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
46

Thông tư 02/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
47

Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
48

Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020)

Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
49

Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
50

Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
51

Thông tư 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
52

Lệnh 15/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công an nhân dân

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
53

Lệnh 12/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
54

Lệnh 08/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
55

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
56

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
57

Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Quốc hội, số 33/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
58

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
59

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
60

Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
Vui lòng đợi