Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 902 văn bản: An ninh quốc gia
41
42

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2022

43

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

44
45

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

46
47

Thông tư 63/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội

48

Quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

49

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

50

Quyết định 1762/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

51

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

52

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

53
54

Quyết định 1026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

55

Quyết định 3164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hà Nội

56

Thông tư 59/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ

57
58

Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

59
60

Quyết định 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030