Danh mục

Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 850 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
02

Quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
03

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
04

Quyết định 1762/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
05

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
06

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Ban hành: 17/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
07

Quyết định 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công an được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
08

Quyết định 3164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
09

Quyết định 1026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
10

Thông tư 59/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BQP năm 2022 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Xác thực: 15/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
12

Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
13

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2022 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Xác thực: 12/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
14

Quyết định 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2022 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Xác thực: 05/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
16

Quyết định 941/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
17

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
18

Quyết định 855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
19

Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
20

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
Vui lòng đợi